Kåres hjørne/Bibelen/Tid for å bygge

Tid for å bygge

2018-01-25
Lærdommer fra bøkene Esra, Nehemja, Haggai og Sakarja.

1) VAKT AV GUD

Esra 1,5: Og Judas og Benjamins familieoverhoder, likesom prestene og levittene, alle de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, gjorde seg da klar til å dra opp for å bygge Herrens hus i Jerusalem.

Før i tiden, når det var noen som var kalt av Gud, sa folk at de var vakt. Det betydde at Gud arbeidet i deres ånd. I Esra 1,5 leser vi nettopp om noen som hadde fått sin ånd vakt av Gud! Og det Gud kalte disse til, var å dra hjem fra Babel for å bygge opp igjen Guds hus i Jerusalem.

Det var kong Kyros som nå endelig lot jødefolket vende tilbake til sitt eget land, og til byen som forfedrene hadde blitt bortført fra 70 år tidligere. Men det praktfulle templet, bygget av kong Salomo, det hadde fiendehæren brent opp. Og den stolte muren rundt byen, med sine tårn og porter, den lå i ruiner. Det var ikke noe vakkert syn.

Men nå gjorde Gud noe nytt, og de som hadde fått sin ånd vakt av Gud, de var klar til å være med og gjenreise Guds hus i Jerusalem.

I dag er det Guds menighet, og hver enkelt troende, som er Guds tempel.* Og fienden, Djevelen, har virkelig ødelagt mye over mange år. Nå er det tid for å gjenreise alt som ligger i ruiner.

Er du klar for oppgaven?

Flere Bibelord:

*1.Kor.3,16: Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

2) GRUNNVOLLEN ER LAGT

Haggai 1,4: Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner?

Med iver tok folket til med å gjenreise templet, og snart kunne de juble over at grunnvollen var lagt. Men hard motstand gjorde at folket ble motløse, og arbeidet stoppet opp.

Da må Gud på nytt tale til folket, og til lederne Josva og Serubabel. Det gjør han gjennom to av sine profeter: Haggai og Sakarja!

Haggai ber folket om å legge merke til hvordan det går med dem. Da vil de se at det blir lite av alt det de jobber med. Det er Guds velsignelse som er borte. Men hvorfor er det slik? Jo, fordi Guds hus ligger i ruiner. Profeten sier at tiden nå er inne til å bygge Guds hus (Hagg.1,8-9). Guds ord vekker ny iver i folket, og arbeidet på Guds hus starter opp igjen!

I dag er det Guds menighet som er templet, Guds hus. Også i menigheten er grunnvollen alt lagt!  Det skjedde på Golgata da Jesus døde og stod opp igjen!  Kristus er menigheten sin sanne grunnvoll!* Han er den vi skal bygge menigheten på!

Arbeidet har vel ikke stoppet opp?

Flere Bibelord:

*1.Kor.3,11: For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.

3) VED GUDS ÅND

Sak.4,6: Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.

Gjennom profeten Sakarja talte Gud til Serubabel. Han sa at arbeidet ikke måtte være med makt eller kraft av mennesker, men ved Guds Ånd. Slik er det også i dag! Alt som bare er et verk av mennesker vil en dag ”brenne opp” eller ramle i grus. Kun det som er et verk av Gud, ved Hans Ånd, vil stå i evigheten.

Templet ble bygget ved at stein på stein ble lagt på plass i muren. Slik er det fremdeles i Guds menighet, og hver enkelt troende er en levende stein i byggverket.* Men hvordan blir du til en levende stein?  Er det ved at du gjør så godt du kan? Eller ved at du prøver å leve som en kristen? Er det fordi du bestemmer deg for det? Husk at Guds menighet ikke kan bygges med vår egen makt og kraft. Det må skje ved Guds Ånd! Derfor må Jesus få gjøre deg levende ved sin Ånd. Du må bli født på ny. Når vi kommer til Jesus gir han oss liv! Han gjør oss til levende steiner i Guds hus!

Hver gang noen blir født på ny, ved Guds Ord og Guds Ånd, blir en ny stein lagt på plass i Guds hus!

Flere Bibelord:

*1.Pet.2,4-5: Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.

4) VED GUDS ORD

Esra 9,4: Da kom alle de som fryktet Israels Guds ord, og de samlet seg omkring meg på grunn av utroskapen hos dem som var kommet hjem.

Vi har hørt hvordan Serubabel og folket kom hjem og startet gjenoppbyggingen av templet. Flere år senere kom en ny flokk jøder hjem, sammen med Esra. Esra var en mann som virkelig kjente Guds ord. Han ble svært bedrøvet da han oppdaget at de hjemvendte jødene ikke levde etter Guds ord. I sin nød ropte han til Gud og bekjente folkets synd. De som hadde respekt for Gud og Hans ord samlet seg rundt Esra, se Esra 9,4. Senere kom også resten av Israels folk, se 10,1. Det ble vekkelse, og folket vendte om fra sine synder.

I dag har vi på nytt behov for vekkelse. Det norske folk har glemt sin Gud. Som på Esras tid er det bare Guds ord som kan gi vekkelse.* Vi har sagt at Guds menighet kun kan bygges ved Hans Ånd. Men det eneste redskapet Guds Ånd kan bruke er Guds ord! Men hvem skal gi folket Guds ord? Det er det jo bare Guds folk som kan gjøre. Derfor må vi som er Guds folk vekkes først av alt! Vi må på nytt få se hvor viktig det er å bli kjent med Guds ord og leve etter det!  Er du klar?

Flere Bibelord:

*Hebr.4,12: For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

5) FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

Neh.2,17: Men nå sa jeg til dem: «Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde, og portene er oppbrent. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger.»

Tid for å bygge

Serubabel hadde en visjon om å bygge opp igjen templet. Esra sin visjon var å føre folket tilbake til Gud og Hans ord. De fikk oppleve å se sine visjoner bli til virkelighet. Men enda var ikke alt som det burde være. For muren rundt Jerusalem lå fortsatt i ruiner. Som Guds folk har vi et kall ut over det å bygge templet, menigheten. Vi har et kall til å gjøre noe for det samfunnet vi er en del av, slik at menneskene rundt oss kan ha det godt og være trygge.*  I samfunnet skal menigheten være sannhetens søyle og grunnvoll.**

Da Nehemja hørte om situasjonen ble han fylt av nød for sitt folk. Han bad og ropte til Gud mens han bekjente folket sine synder. Og han fikk en visjon om å bygge opp igjen muren og byen. Da Nehemja dro hjem til Jerusalem hadde også han noen med seg. Dette var den tredje flokken som vendte hjem.

Nehemja delte sin visjon med flere, og hans visjon ble en del av dem.

Sammen fikk de se visjonen bli til virkelighet, selv om motstanden var hard. De gav ikke opp, men fullførte verket!

Også i dag er det mye som ligger i ruiner i samfunnet. Hvor er et folk med en klar visjon? Det er tid for å bygge!

Flere Bibelord:

*1.Tim.2,1-2: Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. 

**1.Tim.3,15: Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

6) HVA SKAL GJENREISES?

Neh.4,14: Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: «Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem!»

Vi har nå lest om hvordan jødene bygget opp igjen templet og byen som hadde lagt i ruiner i 70 år. Nå er det tid for å se på vår egen situasjon i bygder og byer i Norge. Det er mye som ligger i ruiner og som nå må gjenreises. Det kan være i ditt og mitt liv, i familien, i menigheten og i samfunnet. Her er noen eksempler på hva som trenger å gjenreises i vårt land:

 • Troen på den eneste, sanne Gud
 • Tillit til alt Guds ord, som vi finner i Bibelen
 • Rette og sanne tanker, bygt på Guds ord (Sannhet)
 • Sann gudsfrykt (Renhet)
 • Menneskets verdi fra unnfangelse til naturlig død
 • Det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne (Trofasthet)
 • Familien sin betydning i samfunnet
 • Frimodig forkynnelse av Guds ord
 • Frimodig bønn som forandrer vår nasjon
 • Skoler som lærer barna om Gud
 • Kjærlighet, barmhjertighet, omsorg og fellesskap i en "kald" tid
 • Misjon, og disippelgjøring av de som er kommet til tro
 • Menigheter som er tydelige, og taler som Guds ord, i en tid med forvirring

Enda mer kunne vi nevnt. Tenk litt på dette selv. Det er tid for å gjenreise det som ligger i ruiner. Og det er tid for deg og meg å finne vår plass i dette arbeidet.

Flere Bibelord:

Ap.gj.15,16-18: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navnet er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette som han har visst fra evighet av.

Jes.58,12: Sønner av deg skal bygge opp igjen ruinene fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle deg den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand, så folk kan bo i landet.

7) HVORDAN SKAL VI BYGGE?

Neh.6,16: Da alle våre fiender hørte dette, og alle folkene rundt om oss så det, da sank de meget i sine egne øyne. Og de forstod at det var med vår Guds hjelp dette verket var blitt fullført.

Når vi leser om de som bygget muren rundt Jerusalem, er det tydelig at bønn og arbeid var det viktigste. Slik vil det alltid være i Guds arbeid. Uten bønn vil vi arbeide i egen kraft, og til slutt gå trette. Med bønn vil vi motta både kraft og ledelse fra Gud, slik at vi kan bygge på rett måte.

En annen ting som vi lærer av de som bygget muren, er at de måtte ha rett  fokus - på Gud og hvem Han er. Dette var særlig viktig fordi motstanden var slu og sterk. Se Neh.4,14. Vi ser det samme nå: Motstanden er ofte tøff. Vi trenger å ha fokus på Gud og det Han har kalt oss til å gjøre.

For det tredje ser vi hvor viktig det var at hver enkelt fant sin plass på muren. Arbeidet er stort, så vi trenger å stå sammen! Bibelen taler om menigheten som Guds tempel. I den lokale menighet skal hver og en av oss finne sin plass og trofast tjene med de nådegaver Gud har gitt oss.*

Nehemja sin visjon kom ut fra at han hadde hørt fra Gud. En sann visjon er alltid bygget på hva Gud har sagt i sitt ord. Å bygge etter Guds ord, og aldri miste visjonen av syne, er nødvendig om vi skal nå målet og se en forandring i vår nasjon, og i Guds menighet i Norge.

Flere Bibelord:

*1.Pet.4,10: Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

Bibelsitater fra: Bibelen-Den Hellige Skrift-1988. Norsk Bibel AS.

Av: Kåre Hindenes.

Powered by Cornerstone